Notifications

My last login was on 06 August 2021

Mijn ACSI profiel Update my profile on the Profile page.

Current Goals and Activities

Aankomende evenementen
 • You have registered for the Student Leadership Conference 2021 which begins on 2021/09/22 at Zichy Vajta Konferencia Központ.

 • You have registered for online courses with ACSI Europe. Please reference your confirmation emails for more information or login to Moodle at acsieu.org/moodle if your course begins in the next few days.

 • Collaboration and Partnership Data

  Self-assessments
  Team members

  There are 0 users connected to the account. These can be viewed here.

  Strategic goals
  Activities

  There have been 0 services added by in the last 2 years.

  There have been 35 services from other organizations or schools added in the last 2 years.

  Het ACSI Christian School Improvement Platform (CSIP, Christelijk schoolontwikkelingsplatform) is een gemeenschap voor scholen die lid zijn van ACSI. Deze scholen kunnen deel nemen aan zelfevaluatie, het definiëren van strategische doelen en bijdragen aan een strategische ontwikkeling in samenwerkingsverbanden met andere scholen als zij een christelijke visie op educatie implementeren.

  CSI Vision

  CSIP Standaarden voorzien in een set indicatoren voor scholen om hun huidige visie op christelijk onderwjs en de implementatie daarvan op verschillende niveaus te evalueren. Door in te zien dat iedere school uniek is en zich in een lange-termijn proces van groei en ontwikkeling bevindt helpt deze zelfevaluatie om op een strategische manier doelen op te stellen voor ontwikkeing. Hierbij wordt een terminologie gehanteerd die gebruikt wordt op alle ACSI scholen, wereldwijd.

  Learning and Growing as a Community

  ACSI Europa verwelkomt u als lid van onze gemeenschap van christelijke scholen! Iedere school is uniek en elke school draagt op een waardevolle manier bij aan onze gemeenschap in het samen leren en groeien. We zijn blij dat u, als een ACSI school, uw ervaringen op het gebied van christelijk onderwijs wil delen met broeders en zusters door geheel Europa en daarbuiten.

  We noemen dit platform een ’leerplatform’ omdat we weten dat we allemaal moeten blijven leren over hoe we, door middel van christelijk onderwijs, het beste in Christus’ koninkrijk kunnen dienen. Omdat we allemaal vanuit verschillende culturen en educatieve achtergronden afkomstig zijn hebben we een gezamenlijke vocabulaire nodig om elkaar goed te begrijpen. Ook een middel zoals dit platform kan ons helpen om samen te werken.

  Binnen dit platform hebben we vier niveaus van herkenning voor scholen vastgesteld die de betrokkenheid van iedere school binnen dit proces van samenleren valideert. Dit draagt bij om een ieder te inspireren te groeien en betrokken te zijn bij anderen om gezamenlijk groeien en te profiteren van elkaar.

  TESTING PHASE

  The self-assessment and related tools are still in development mode. IELC 2021 conference participants and member schools receive complimentary access to this platform until August 1. We request feedback from this group in preparation for the official launch of CSIP on September 1, 2021.

  Selecteer of start een zelfevaluatie

  Ieder lid van uw zelfevaluatie team zou verschillende leden van uw schoolgemeenschap moeten vertegenwoordigen. Idealiter neemt een lid van het schoolbestuur, een schoolleider en een hoofddocent hieraan deel, met input van andere individuen of groepen.

  De zelfevaluatie is verdeeld in vijf standaarden. Iedere standaard beschrijft een domein of gebied waarop gefocust kan worden ten bate van schoolontwikkeling evenals de motivatie om dit bij te voegen in het zelfevaluatie proces voor een Christelijke school.

  Standaard 1: Filosofie en grondslagen

  Standaard 2: Leiderschap en personeel

  Standaard 3: Onderwijzen en leren

  Standaard 4: Geestelijke vorming

  Standaard 5: Strategisch school ontwikkelingsplan

  Iedere standaard heeft 4 - 6 indicatoren die een kwaliteitsaspect voor een Christelijke school identificeren, gerelateerd aan de standaard. In de zelfevaluatie rapporteert de school haar level van ontwikkeling voor iedere indicator. Iedere indicator heeft een gerelateerd set van vier descriptoren. Deze worden gepresenteerd in een rubric die de school gebruikt om te beslissen in welke mate haar handelingen overeenkomen met de indicator.

  Voor iedere indicator rapporteert het zelfevaluatieteam het ontwikkelingsniveau van de school als:

  Vormend; de school (h)erkent de noodzaak om op dit gebied belangrijke stappen te zetten.
  Ontwikkelend: De school heeft stappen gezet richting kwalitatief gebruik, maar ziet een duidelijke noodzaak om te groeien op dit gebied.
  Volwassen: De school heeft in de praktijk kwaltiteit op dit gebied laten zien en is klaar om deze ervaring te delen met anderen.
  Bloeiend: De school heeft zich verder dan het kwaliteitsniveau zoals genoemd in de indicator ontwikkeld en draagt bij aan de groei van andere scholen door het delen van ervaring en expertise op dit gebied.
  process summary

  Procesoverzicht

  Identificeer uw teamleden door te beginnen met één van de huidige gebruikers die vermeldt staat in het formulier van uw schoollidmaatschap. Gebruikersaccounts moeten worden opgezet op de hoofdpagina door middel van de schoolcode. Uw teamleden krijgen volledige toegang tot de zelfevalutatie.

  Elk van de vijf standaarden wordt hier in een samenvatting beschreven en kan door middel van knoppen bekeken worden.

  Ook kan er gereageerd worden op iedere indicator binnen de betreffende standaard. Het format voor het complementeren van iedere indicator biedt de bovenste indicator met de gerelateerde descriptoren. U moet een fase van groei vanuit de rubric selecteren die het beste uw school omschrijft en vervolgens kunt u de documenten of recente activiteiten van een lijst met opties indentificeren of u kunt uw eigen opties toevoegen. Deze lijst met bewijzen/onderbouwingen is uniek voor iedere indicator en zou de activiteiten van de documenten die de laatste twee jaar in werking zijn moeten bevatten. Data omtrent die indicator wordt vervolgens in uw zelfevaluatie opgeslagen. Als uw school voor de eerste keer de zelfevaluatie invult is het misschien wenselijk om standaard vier of vijf over te slaan. Als u deze optie selecteert houdt dat in dat deze standaarden niet worden meegenomen in uw rapportage.

  De volledige zelfevaluate kan worden ingezien op het ’Evaluatie rapport’ tabblad of door terug te klikken door iedere standaard met de mogelijkheid om deze aan te passen indien nodig.

  Na het indienen van uw zelfevaluatie wordt er een rapport met aanbevelingen gemaakt dat u kunt inzien en gebruiken. Dit rapport zal dienen als basis voor uw samenwerking met ACSI en het netwerk van ACSI scholen. We werken samen om te voorzien in uw behoeften en bieden mogelijkheden om uw sterke kanten met andere te delen zodat beide partijen kunnen groeien.

  Gebaseerd op uw zelfevaluatie zal de rapportage die u ontvangt één of twee gebieden benadrukken die aandacht en groei voor uw school behoeven. Selecteer één van deze standaarden om op te focussen en identificeer welke specifieke indicatoren binnen deze standaard u zou willen aanpakken.

  Strategische doelen

  Strategische doelen zijn essentieel voor het verbeteren van een school. Door gebruik te maken van uw afgeronde zelfevaluatie en laatste rapportage kunt u uw schoolleiding helpen om te focussen op gebieden die moeten groeien.

  Nadat u dit rapport heeft bekeken raden we u aan om een paar leden van uw schoolgemeenschap en een aantal door u geselecteerde leiders van andere scholen uit te nodigen om dit rapport te bekijken en te reageren op potentiële strategiën voor ontwikkeling. Dit zal een context geven voor uw strategische doelen en uw leiderschapsteam helpen om bronnen en professionele ontwikkelingsmiddelen te kiezen om deze doelen het beste te benaderen. U kunt de aanbevolen instrumenten gebruiken om strategische doelen die gekoppeld zijn aan specifieke indicatoren waar u op wilt focussen in te stellen en uw vorderingen als team te updaten.

  Strategisch school ontwikkelingsplan

  Selecteer, gebaseerd op uw strategische doelen, de professionele diensten die beschikbaar zijn vanuit ACSI en haar partners die het beste kunnen bijdragen om uw school deze doelen te laten behalen. Ook kunt u diensten die u beschikbaar stelt of waar u aan deelneemt toevoegen of bewerken.

  Use the platform to record the activities you have undertaken and the progress you have made each year as you work towards your strategic goals. Review your goals and your compliance with relevant indicators.

  Controleer, deel en vier de vooruitgang van uw strategische doelen tijdens het implementeren van uw plan. Herzie uw doelen en pas uw plan aan indien nodig.

  Een klein team van buitenaf dat de school helpt en voorziet van productieve feedback.

  Het hoogste niveau van schoolbetrokkenheid is het peer-review proces wat voorziet in verantwoording door relaties.

  U kunt een peerreview van een team met schoolleiders die een door ACSI goedgekeurde training voor dit proces hebben gevolgd aanvragen. Dit team zal uw zelfevaluatie voorzien van verificatie en zal een speciale erkenning voor uw school aanbevelen. Deze beoordeling kan in één dag of in combinatie met een ander event of activiteit die door uw school wordt georganiseerd worden voltooid.

  All rights reserved

  Niets uit de CSIP Standaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACSI Europe.