ACSI-lidmaatschapsverzoek - Regio Europa


ACSI-lidmaatschapsverzoek - Regio Europa

We nodigen je uit om lid te worden van de wereldwijde gemeenschap van christelijke scholen via ACSI Europe. De waarheid van Gods Woord legt het fundament voor ons geloof, ons persoonlijke leven en voor alle leren. Uw bevestiging van de ACSI Geloofsgrondslag vormt een basis voor onze gemeenschap van christelijke scholen en ons werk samen in meer dan 108 landen voor Gods glorie.

ACSI Geloofsgrondslag:

  1. Wij geloven dat de Bijbel geïnspireerd is, het enige onfeilbare en gezaghebbende, Woord van God (2 Timoteüs 3:15; 2 Petrus 1:21).
  2. Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest (Genesis 1:1; Mattheüs 28:19; Johannes 10:30).
  3. Wij geloven in de godheid van Christus (Johannes 10:33); Zijn maagdelijke geboorte (Jesaja 7:14; Mattheüs 1:23; Lucas 1:35); Zijn zondeloos leven (Hebreeën 4:14; Hebreeën 7:26); Zijn wonderen (Johannes 2:11); Zijn plaatsvervangende en verzoenende dood (1 Korintiërs 15:3; Efeziërs 1:7; Hebreeën 2:9); Zijn opstanding (Johannes 11:25; 1 Korintiërs 15:4); Zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader (Marcus 16:19); en Zijn persoonlijke terugkeer in kracht en heerlijkheid (Handelingen 1:11; Openbaring 19:11).
  4. Wij geloven in de absolute noodzaak van wedergeboorte door de Heilige Geest voor redding vanwege de buitengewone zondigheid van de menselijke natuur, en dat mensen gerechtvaardigd worden op de enige grond van geloof in het vergoten bloed van Christus en dat alleen door Gods genade en door geloof alleen zijn we gered. (Johannes 3:16-19; Johannes 5:24; Romeinen 3:23; Romeinen 5:8-9; Efeziërs 2:8-10; Titus 3:5).
  5. Wij geloven in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen; zij die gered zijn tot de opstanding des levens, en zij die verloren zijn tot de opstanding der verdoemenis (Johannes 5::28-29).
  6. Wij geloven in de geestelijke eenheid van gelovigen in onze Heere Jezus Christus (Romeinen 8:9; 1 Korintiërs 12:12-13; Galaten 3:26-28).
  7. Wij geloven in de tegenwoordige bediening van de Heilige Geest, door wiens inwoning de christen in staat wordt gesteld een godvruchtig leven te leiden (Romeinen 8:13-14; 1 Korintiërs 3:16; 1 Korintiërs 6:19-20; Efeziërs 4:30; Efeziërs 5:18).
  8. Wij geloven dat het woord huwelijk maar één betekenis heeft: de vereniging van één man en één vrouw in een enkele, exclusieve verbintenis, zoals beschreven in de Schrift (Genesis 2:18-25). Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat seksuele intimiteit alleen plaatsvindt tussen een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn (1 Korintiërs 6:18, 7:2-5; Hebreeën 13:4). Wij geloven dat het Gods bevel is dat er geen seksuele intimiteit is buiten of apart van het huwelijk tussen een man en een vrouw.
  9. Wij geloven dat God elke persoon wonderbaarlijk voorbestemd en onveranderlijk heeft geschapen als man of vrouw in overeenstemming met hun biologische geslacht. Deze twee verschillende maar complementaire geslachten weerspiegelen samen het beeld en de aard van God (Genesis 1:26-27).

Stronger Together

Strengthening Christian Schools
...
Equipping Christian Educators

Europe map - By TUBS - Own work This vector graphics image was created with Adobe Illustrator. This file was uploaded with Commonist. This vector image includes elements that have been taken or adapted from: European Union (orthographic projection).svg (by TownDown), South Sudan in Africa (claimed).svg (by TUBS), India in Asia (de-facto).svg (by TUBS)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14959410