Žádost o členství v ACSI - Evropský region


Žádost o členství v ACSI - Evropský region

Zveme vás, abyste se připojili ke globální komunitě křesťanských škol prostřednictvím ACSI Europe. Pravda Božího slova vytváří základ pro naši víru, náš osobní život a veškeré učení. Vaše potvrzení ACSI Prohlášení víry poskytuje základ pro naše společenství jako komunitu křesťanských škol a pro naši společnou práci ve více než 108 zemích.

Vyznání víry ACSI:

 1. Věříme, že Bible je inspirované, jediné neomylné, autoritativní, bezchybné Boží Slovo (2 Tm 3:15; 2 P 1:21).
 2. Věříme v jednoho Boha, který věčně existuje ve třech osobách – Otec, Syn a Duch svatý (Gn 1:1; Mt 28:19; Jn 10:30).
 3. Věříme v Kristovo božství (Jn 10:33);
  Jeho narození z panny (Iz 7:14; Mt 1:23; Lk 1:35);
  Jeho bezhříšný život (He 4:14; He 7:26);
  Jeho zázraky (Jn 2:11);
  Jeho zástupnou smrt smíření (1 K 15:3; Ef 1:7; He 2:9);
  Jeho vzkříšení (Jn 11:25; 1K 15:4);
  Jeho nanebevzetí k Otcově pravici (Mk 16:19);
  a Jeho osobní příchod v moci a v slávě (Sk 1:11; Zj 19:11).
 4. Věříme v absolutní potřebu obnovení Duchem svatým ku spasení vzhledem k naprosté hříšnosti lidské přirozenosti, že lidé jsou ospravedlněni jedině na základě víry v Kristovu prolitou krev, a že jsme spaseni pouze Boží milostí skrze víru. (Jn 3:16-19; Jn 5:24; Ř 3:23; Ř 5:8-9; Ef 2: 8-10; Tt 3:5).
 5. Věříme ve vzkříšení spasených i ztracených; spasení budou vzkříšeni k životu a ztracení budou vzkříšeni k zatracení (Jn 5:28-29).
 6. Věříme v duchovní jednotu věřících v našeho Pána Ježíše Krista (Ř 8:9; 1K 12:12-13; Ga 3:26-28).
 7. Věříme v současnou službu Ducha svatého. Jeho přebýváním v nitru věřících jsou křesťané schopni žít zbožný život (Ř 8:13-14; 1K 3:16; 1K 6:19-20; Ef 4:30; Ef 5:18).
 8. Věříme, že pojem manželství má pouze jeden význam: spojení jednoho muže a jedné ženy v jediném, výjimečném spojení, jak je popsáno v Písmu (Genesis 2:18-25). Věříme, že je Božím záměrem, aby sexuální intimita probíhala pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou manželé (1. Korintským 6:18, 7:2-5; Hebrejům 13:4). Věříme, že je Božím příkazem, aby mimo manželství mezi mužem a ženou nebyla žádná sexuální intimita.
 9. Věříme, že Bůh zázračně předurčil a neměnně vytvořil každého člověka jako muže nebo ženu podle jejich biologického pohlaví. Tato dvě různá, ale doplňující se pohlaví společně odrážejí obraz a povahu Boha (Genesis 1:26-27).

Stronger Together

Strengthening Christian Schools
...
Equipping Christian Educators

Europe map - By TUBS - Own work This vector graphics image was created with Adobe Illustrator. This file was uploaded with Commonist. This vector image includes elements that have been taken or adapted from: European Union (orthographic projection).svg (by TownDown), South Sudan in Africa (claimed).svg (by TUBS), India in Asia (de-facto).svg (by TUBS)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14959410