Sebehodnocení

CSIP Standardy poskytují školám soubor indikátorů, které mohou využít, a tak zhodnotit svoji současnou vizi křesťanského vzdělávání a její zavedení na mnoha úrovních. Počítá se s tím, že každá škola je jedinečná a v dlouhodobém procesu růstu a zrání. Toto sebehodnocení pomáhá strategicky stanovit cíle ke zkvalitnění pomocí výrazů známých ACSI školám po celém světě.

Po přihlášení můžete začít se sebehodnocením. Pro tento proces je doporučen tým alespoň o třech členech, ve kterém je jeden člen určen jako vedoucí týmu.

 

Zvolit nebo začít Sebehodnocení

Určete členy svého týmu. Začněte 1 aktuálním uživatelem uvedeným ve formuláři členství ve škole. Uživatelské účty musí být nastaveny na hlavním webu s kódem školy. Členům vašeho týmu je poskytnut plný přístup k sebehodnocení.

Každý člen vašeho týmu, který bude vyplňovat sebehodnocení, by měl zastupovat různé členy školní komunity. V ideálním případě by tým měl zahrnovat člena školní rady, vedení školy a vedoucího učitele s podněty od jiných jednotlivců nebo skupin.

Sebehodnocení je rozděleno do pěti standardů. Každý ze standardů popisuje sféru nebo oblast, na kterou se škola může zaměřit při zkvalitňování školy, a také zdůvodňuje zahrnutí tohoto standardu do procesu sebehodnocení křesťanské školy.

Sebehodnocení - Souhrn procesu

Každý z 5 standardů je zde popsán v přehledu prohlášení s tlačítky pro zobrazení a reakcí na každý indikátor v rámci dané normy. U každého indikátoru tým pro sebehodnocení uvádí úroveň rozvoje své školy jako:

Formující: škola uznává svou potřebu podniknout významné kroky v této oblasti.
Ve vývoji: škola podnikla kroky směrem k uvedení této oblasti do praxe, ale identifikuje významnou potřebu růstu v této oblasti.
Zrající: škola zavedla tuto oblast kvalitně uvádí do praxe a je připravena sdílet své zkušenosti s ostatními.
Vzkvétající: škola překročila úroveň kvality vyjádřenou v indikátoru a přispívá k růstu ostatních škol sdílením svých zkušeností a odborných znalostí v této oblasti

Poraďte se se svým týmem a dohodněte se na výsledném hodnocení pro každý ukazatel. Pokud se váš tým shoduje, je možné hodnocení ještě upravit. Nezapomeňte si výsledky uložit. Nakonec přidejte podpisy a hesla každého člena týmu. Tím se ověří sebehodnocení k odeslání a zpracování.

Zpráva vyhodnocena systémem pro vaše sebehodnocení bude poté k dispozici na další kartě. Úplný seznam vašich dokončených a sdílených sebehodnocení je k dispozici na stránce „Strategické cíle“.

Standard = Postupy kvality.

Standard 1: Filozofie a základy

Jasná písemná prohlášení, která popisují základy víry, poslání, vize, základní hodnoty, očekávané výsledky studentů a křesťanskou filozofii vzdělávání, definují, čím škola je, proč existuje a kam chce dál směřovat. Nastiňují křesťanskou osobitost školy a sdělují jasný účel a směr rozvoje školy.

Při dobré komunikaci se všemi členy školní komunity mohou tato prohlášení vést v rozhodování a poskytovat společnou platformu pro jednotnou spolupráci. Tyto dokumenty se stávají součástí samotné struktury školních činností a vztahů, které jsou viditelné na vedení a zaměstnancích a zakoušené studenty a rodinami, a tak chrání a propagují křesťanskou identitu školy. Základní dokumenty tvoří základ, z něhož lze navázat partnerství s jinými křesťanskými školami a organizacemi.

Šest indikátorů a souvisejících deskriptorů v této normě pomůže škole posoudit její aktuální základní dokumenty a míru, v jaké tyto dokumenty řídí každodenní život školy. Škola bude moci na základě výsledků tohoto sebehodnocení určit způsoby, jak by bylo možné posílit filozofii a základy školy.

Standard 2: Vedení a personál

Vedení a zaměstnanci jsou hlavními nositeli poslání, vize a hodnot školy. Každý zaměstnanec je klíčový ve službě studentům. Protože se studenti přirozeně učí to, co vidí před sebou, mají charakter, postoje a slova křesťanských učitelů velký vliv na životy studentů. Proto je důležuté, aby škola měla vedení, učitele a další zaměstnance, kteří jsou oddaní následovíci Krista a chtějí sloužit studentům naplno a co nejlépe. Škola podporuje růst svého vedení a zaměstnanců prostřednictvím vnitřních struktur a prostřednictvím účasti v místních, národních a globálních sítích.

Šest indikátorů a souvisejících deskriptorů v této normě pomůže škole posoudit, do jaké míry její současné vedení a zaměstnanci přispívají k poslání, vizi a hodnotám školy. Škola bude moci využít výsledky tohoto sebehodnocení k určení způsobů, jak by bylo možné posílit aktivitu svého vedení a personálu, a to ve prospěch školy i růstu Kristova království prostřednictvím křesťanského vzdělávání na místní, národní i globální úrovni.

Standard 3: Výuka a studium

Výuka a studium jsou jádrem školního programu. Ve většině případů jsou školám poskytnuty povinné školní osnovy, které musí používat a za které jsou odpovědné autoritám. Školy však mají obecně určitou volnost ve způsobu, jakým je učivo poskytováno. To poskytuje křesťanským školám příležitost vyučovat požadovaný obsah osnov z biblického pohledu na svět v souladu se školní křesťanskou filozofií vzdělávání.

Sedm indikátorů a souvisejících deskriptorů v této normě pomůže škole posoudit její přístup k obsahu osnov, výuce a hodnocení a do jaké míry je v souladu s posláním, vizí, hodnotami a filozofií vzdělávání školy.

Standard 4: Duchovní růst

Růst studentů a pracovníků ke zralosti v Kristu je klíčovým cílem křesťanských škol. Rozsah, v jakém je tohoto cíle dosaženo, je však velmi obtížné měřit. Když křesťanské školy považují dílo Ducha svatého v životě věřícího jako to nejdůležitější, podnikají úmyslné kroky k tomu, aby práce vzkvétala. Školní vzdělávací program se snaží rozvíjet služebná srdce a vůdce mezi studenty i zaměstnanci.

Pět indikátory a související deskriptory v této normě pomůžou škole posoudit, do jaké míry jejich programy a postupy podporují studenty a zaměstnance v duchovním růstu v Kristův charakter a službu.

Standard 5: Strategický plán zkvalitňování

Všechny školy, mají silné stránky, ale také oblasti ve kterých musí růst, pokud mají realizovat svou vizi. Proces strategického plánování, jehož výsledkem je plán strategického zlepšení, pomůže škole těžit ze svých silných stránek a zažít růst v oblastech jejích slabin. Jasné cíle strategického zlepšení pomohou škole zaměřit se na prioritní oblasti. Křesťanské školy, které usilují o růst, těží ze strategického partnerství s ostatními křesťanskými školami a organizacemi, které podporují vzájemný růst.

Čtyři indikátory a související deskriptory v této normě pomohou škole posoudit její proces strategického plánování a úroveň zapojení do strategických partnerství.

Pokud vaše škola provádí sebehodnocení poprvé, můžete raději přeskočit standardy 4 nebo 5. Pokud zvolíte tuto možnost, znamená to, že tyto standardy nebudou ve vaší zprávě uvedeny.

Fáze produkce
Jsme rádi, že můžeme vaší škole poskytnout podporu v jakékoli fázi procesu CSIP. Sdělte nám prosím svůj názor na Stránce komunity nebo napište ACSI na acsieurope@gmail.com.