Fáze produkce
Jsme rádi, že můžeme vaší škole poskytnout podporu v jakékoli fázi procesu CSIP. Sdělte nám prosím svůj názor na Stránce komunity nebo napište ACSI na acsieurope@gmail.com.

Žádost podpory

Úvod

Naše členství

Přihlásit / Mé nastavení

Otevřít nové Sebehodnocení

Moje školní zprávy

Strategické cíle

Profesionální služby

Slovníček

Aktivity studentů
Všechny formální / plánované a neformální / neplánované aktivity, kterých se studenti účastní v rámci školního programu. To zahrnuje jak kurikulární, tak mimoškolní aktivity.
Biblické vztahy
Volba nechat lásku a pravdu vést vzájemnou komunikaci a uvědomit si, že každý člověk je padlým nositelem Božího obrazu. Cení se pokora, důstojnost, důvěra a usmíření.
Biblický obsah
Jasný výuka Bible, včetně vyprávění příběhu, zásad a praktického žití.
Biblický pohled na svět
Pohled na život záměrně tvarovaný příběhem a zásadami z Bible.
Cíle strategického zkvalitňování
Cíle stanovené jako součást procesu strategického plánování, kterého se škola zavazuje dosáhnout ve stanoveném čase. Tyto cíle jsou smysluplné, dosažitelné, jasné a sladěné s posláním a vizí školy.
Cíle
Prohlášení upřesňující, co chce škola změnit nebo zavést. Měla by být jasná, dosažitelná, načasovaná a v souladu s posláním a vizí školy.
Citlivost
Vzájemná úcta a péče projevená ostatním bez ohledu na osobní, kulturní, denominační nebo jiné typy odlišnosti.
Deskriptor
Prohlášení poskytující představu o tom, jak může vypadat soulad s konkrétním indikátorem. Ty předkládá ACSI Europe ve formě přehledu a pomáhají škole při určování shody s každým ukazatelem.
Duchovní růst
Podrobnou definici a popis najdete v dodatku 4.
Duchovní výchova
Výuka a výchova studentů v jejich růstu ve vztahu k Bohu a zároveň v závislosti na díle Ducha svatého v životě každého jednotlivce.
Efektivita organizace
Schopnost školy optimálně využívat dostupné zdroje k plnění svého poslání a vize.
Filozofie
Nejzákladnější přesvědčení, koncepty a postoje jednotlivce nebo skupiny. Systém myšlení, který vede školu.
Hodnocení
Strategie používané ke stanovení úrovně dosažení cílů. Zahrnují jak strategie používané k získávání zpětné vazby, tak i ty, které měří závěrečný výsledek.
Indikátor
Popis příkladných praktik, procesů a postupů, které jsou viditelné ve vysoce účinných vzdělávacích programech.
Instruktáž
Strategie, které učitel používá k předání učebních osnov.
Instruktážní program
Plánované aktivity navržené učiteli, kterých se studenti účastní se záměrem dosáhnout očekávaných výsledků studentů v celé škole.
Křesťanská filozofie vzdělávání
Podrobnou definici a popis najdete v dodatku 1.
Křesťanská identita
Vlastnosti školy, které ji odlišují od školy, která není křesťanská. To by mohlo zahrnovat mimo jiné: zapojení biblického pohledu na svět napříč tematickými oblastmi, jasnou výuku biblického obsahu, modlitby a uctívání, výuku a modelování Kristova charakteru a vztahů.
Kristův charakter
Charakterové rysy, které mají křesťané podle Nového zákona přijmout v reakci na Ježíšův příkladný život a jeho záchrannou oběť.
Kritické myšlení
Proces zkoumání různých pohledů na téma, hledání relevantních důkazů a vytváření závěrů.
Obsah osnov
Specifické znalosti a dovednosti, které se mají studenti naučit. Ty jsou předurčeny státem, ale některé školy mohou mít určitou flexibilitu při přidávání, odebírání nebo nahrazování konkrétního obsahu.
Očekávané výsledky studentů
Podrobnou definici a popis najdete v dodatku 3.
Péče
Snaha pomoci studentovi vyrůst v muže nebo ženu, kterými mají v Božích očích být. Zahrnuje to učení, ale také láskyplnou péči a vedení.
Plán strategického zkvalitňování
Dokument, který nastiňuje smysluplné a dosažitelné cíle, na které se škola v současné době zaměřuje, strategie, které mají být realizovány za účelem dosažení těchto cílů, odpovědné osoby a časový rámec, v němž se očekává jejich dosažení.
Podnět
Příspěvky, které přispívají k rozhodování.
Poslání
Jasné a inspirativní prohlášení o cílech a původu školy.
Psané zásady a postupy
Podrobnou definici a popis najdete v dodatku 2.
Řízení
Sdílená funkce vedení, která zajišťuje dohled nad všemi činnostmi školy, přebírá odpovědnost za rozvoj poslání a vize školy a dává pravidelnou zpětnou vazbu.
Školní komunita
Všichni jednotlivci nebo skupiny, které se přímo nebo nepřímo zajímají, zapojují nebo investují do realizace poslání a vize školy. To zahrnuje mimo jiné: vedení, učitele, podpůrný personál, studenty, rodiče, církve, dárce.
Služba
Činnosti studentů a zaměstnanců, které se zaměřují na uspokojování potřeb ostatních, ve školním prostředí i mimo něj.
Spolupráce
Proces, který podporuje otevřenou komunikaci, sdílení zdrojů a znalostí a budování shody.
Standard
Postupy kvality.
Strategická partnerství
Vztahy a spolupráce s dalšími křesťanskými školami a organizacemi za účelem vzájemného růstu a podpory.
Strategický proces plánování
Společný průběžný proces sběru a analýzy dat, plánování a stanovování cílů, jejich implementace a kontrola s cílem zajistit, aby škola efektivněji plnila své poslání a vizi.
Tým vedení
Ti, kteří nesou specifickou oblast odpovědnosti a vykazatelnosti za rozhodování školy.
Vedení lidí službou
Vedení službou je založeno na myšlence, že osoby ve vedení slouží a nežijí jen pro sebe. Vedení službou se snaží dosáhnout vize podporou rozvoje a růstu ostatních, spíše než získáváním kontroly. To lze nejlépe modelovat postojem Ježíše, když byl na zemi.
Vize
Popis ideální budoucnosti školy v souladu s jejími křesťanskými základy a identitou.
Základní dokumenty
Ucelená série dokumentů vytvořených školou, které vyjadřují její důvod existence a jedinečnou identitu. Patří mezi ně mimo jiné: víra, poslání, vize, základní hodnoty, očekávané školní výstupy studentů a křesťanská filozofie vzdělávání.
Základy víry
Jasný popis doktrinálního postavení školy, případně její příslušnost k denominaci.
Zapojení Biblického pohledu na svět
Dynamický proces rozvoje jednotného pohledu na svět zaměřeného na Boha, který se prožívá v každodenním životě. Ve třídě to ovlivňuje to, jaké mají obsahy osnov spojení, odlišnosti nebo proměny vzhledem k pravdě, kterou nám v Bibli zjevil Bůh.
Zdravé řešení konfliktů
Chování založené na biblických zásadách, které lidem umožňují řešit jejich problémy důvěryhodným a pozitivním způsobem.

Dodatek 1: Křesťanská filozofie vzdělávání

Učení není neutrální činností, ale je založeno na předpokladech a umístění lidských bytostí v tomto světě. Jasně napsaný dokument, který nastiňuje křesťanskou filozofii vzdělávání školy, poskytuje rámec, v němž mohou učitelé formovat svůj vlastní přístup k obsahu kurikula. Podporuje proces zapojení biblického pohledu na svět ve všech tematických oblastech a rozvoj poslání a vize školy.

Tento dokument popisuje, v co škola věří:
 • Záměr (cíle) křesťanské výchovy a jak se odlišuje od širšího (sekulárního) vzdělávacího prostředí.
 • Charakter dítěte/studenta.
 • Charakter a role křesťanského učitele ve třídě a v životě studentů.
 • Charakter procesu učení, obsah osnov a hodnocení.
 • Doplňkové role školy, rodiny a církve v duchovní výchově dítěte/studenta.

Dodatek 2: Zásady

Je doporučeno, aby škola vypracovala psané zásady alespoň pro následující položky:
 • Správní rada/řízení a správní postupy.
 • Řízení financí
 • Řízení provozu
 • Správa zařízení
 • Postupy při zaměstnávání (včetně postupů při vyřizování stížností)
 • Ochrana a bezpečnost dětí (včetně opatření k předcházení obtěžování a šikany a jejich hlášení)
 • Vedení třídy, obecné principy kázně a postupy
 • Řešení konfliktů
 • Nediskriminace
 • Ochrana soukromí a údajů

Dodatek 3: Očekávané výsledky studentů

Očekávané výsledky studentů se někdy označují jako „Profil absolventa“, protože uvádějí nejdůležitější schopnosti, postoje a návyky, které si škola přeje, aby si jejich studenti v průběhu let výuky (i mimoškolních aktivit) osvojili. Doplňují další základní dokumenty školy tím, že poskytují obraz o tom, jak vypadá student, pokud škola úspěšně dosahuje svého poslání a vize.

Vypracování formálního prohlášení očekávaných výsledků studentů je pro školu nejužitečnější, pokud:
 • Seznam očekávaných výsledků studentů je vytvořen za přispění široké škály členů školní komunity. Tím komunita vnímá sounáležitost v tom, co by měl seznam obsahovat.
 • Seznam je rozdělen do 4–6 kategorií. Každá kategorie má smysluplné a snadno zapamatovatelné označení s dílčími body uvedenými níže. Označení kategorií jsou velmi široké, ale dílčí body rozdělují kategorii na měřitelnější myšlenky.
 • Očekávané výsledky studentů jsou ve škole viditelné (fyzicky i virtuálně) a jsou pravidelně diskutovány se všemi členy školní komunity. Vytvořená označení kategorií se stávají společným jazykem v celé škole a podporují porozumění a cílevědomost dosáhnout jejich naplnění.
 • Očekávané výsledky studentů jsou integrovány do každodenního života ve výuce, ne jen jako rys dedikovaných rozhovorů. Učitelé běžně zvažují, jak akademický obsah, který vyučují, a metody, které používají ve výuce, mohou přispět k růstu studentů směrem k očekávaným výsledkům studentů, a podle toho se připravovat na výuku a vyučovat.
 • Pokrok studentů vzhledem k očekávaným výsledkům studentů je pravidelně hodnocen a toto hodnocení se používá ke zlepšení programů, zásad a postupů v souladu s posláním a vizí školy. To souvisí s myšlenkou hodnocení duchovního růstu (viz Dodatek 4).

Dodatek 4: Hodnocení duchovního růstu

S hodnocením duchovního růstu je spojeno napětí.

 • Duchovní růst je dílem Ducha svatého v životě věřícího. To, co Bůh dělá, je často neviditelné a je nakonec pod jeho kontrolou. Křesťanská škola proto musí být opatrná v hodnocení duchovního růstu studentů.
  Nicméně…
 • Křesťanské školy si cení duchovního růstu. Poslání, vize a prohlášení o základních hodnotách často zdůrazňují touhu vidět studenty růst jako Kristovy učedníky během školního času a za tímto účelem jsou na programy a postupy věnovány značné prostředky. Hodnocení duchovního růstu je proto pro křesťanskou školu otázkou čestnosti a správcovství.

Tyto skutečnosti je třeba udržovat v dynamickém napětí v jakémkoli procesu použitém pro hodnocení duchovního růstu, aby ani jedna nebyla podporována na úkor druhé. Když škola určuje svůj vlastní jedinečný přístup k hodnocení duchovního růstu, několik zásad může pomoci udržet toto zdravé napětí.

 • Zaměřte se na věci, za které je škola zodpovědná - tj. na programy a postupy, které škola používá k podpoře duchovního růstu. Měli bychom se zeptat „Mají tyto programy a postupy takový dopad, jaký si přejeme?“ spíše než „Reagují tito studenti tak, jak očekáváme?“ nebo soudit povahu duchovního života jednotlivého studenta.
 • I když Boží dílo v srdci věřícího není vidět, často se stává viditelným prostřednictvím opakovaných vzorců chování. Pokládejte otázky, které by mohly odhalit, co tyto pozorovatelné vzorce chování studentů naznačují o duchovním klimatu školy a co by mohlo toto klima ovlivňovat.
 • Záměrně hledejte podněty k těmto otázkám ze všech částí školní komunity a v různých formách (kvalitativních i kvantitativních), aby bylo možné čelit slepým místům a zkreslení. Naslouchání samotným studentům je obzvláště důležité.
 • Ve výsledcích hodnocení duchovního růstu zůstávejte skromní a pokorní a uvědomujte si, že ve všech učiněných závěrech je určitý stupeň subjektivity.
 • Udělejte z hodnocení duchovního růstu nepřetržitý proces, aby bylo možné ověřovat závěry. Dopad všech změn v programech nebo postupech provedených v důsledku jednoho hodnotícího cyklu se vyhodnotí v dalším.