Faza produkcji
Z radością zapewnimy wsparcie dla Twojej szkoły na każdym etapie procesu CSIP. Prosimy o przesyłanie informacji zwrotnych w zakładce Społeczność lub drogą mailową na adres acsieurope@gmail.com

Wniosek o wsparcie

Wstęp

Nasze członkostwo

Zaloguj się / Moje ustawienia

Utwórz nową samoocenę

Raporty mojej szkoły

Cele strategiczne

Usługi zawodowe

Słownik


Biblijny Światopogląd
Pogląd na życie celowo ukształtowany przez całościową narrację i zasady nauczane w Biblii.
Cele
Stwierdzenia określające, co szkoła chce zmienić lub wprowadzić. Powinny one być jasne, możliwe do wykonania, określone w czasie i zgodne z misją i wizją szkoły.
Chrystusowy charakter
Cechy charakteru, które Nowy Testament wskazuje chrześcijanom w odpowiedzi na zbawcze dzieło Jezusa i przykład Jego życia.
Chrześcijańska filozofia nauczania
Pełną definicję i opis zawiera Załącznik 1.
Dane
Zebrane informacje ilościowe i jakościowe, które zapewniają wgląd w podejmowanie decyzji.
Deskryptor
Stwierdzenia przedstawiające przykład tego, jak może wyglądać zgodność z określonym wskaźnikiem. ACSI Europa przedstawia je w formie rubryk i pomaga szkołom określić poziom zgodności z każdym wskaźnikiem.
Dokumenty fundacyjne
Spójna seria dokumentów przygotowanych przez szkołę, które przedstawiają rację jej istnienia i niepowtarzalną tożsamość. Obejmują one między innymi: wiarę, misję, wizję, podstawowe wartości, oczekiwane wyniki uczniów w całej szkole, chrześcijańską filozofię edukacji.
Działania edukacyjne
Wszystkie formalne / planowane i nieformalne / nieplanowane zajęcia, w których uczniowie uczesniczą w ramach programu szkoły. Obejmuje to zarówno zajęcia programowe, jak i pozalekcyjne.
Efektywna organizacja
Zdolność szkoły do optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów do realizacji swojej misji i wizji.
Filozofia
Najbardziej podstawowe przekonania, koncepcje i postawy jednostki lub grupy. System myśli, który będzie kierował szkołą.
Formacja duchowa
Nauczanie i wychowywanie uczniów w relacji z Bogiem, w zależności od działania Ducha Świętego w życiu każdego człowieka.
Instrukcje
Strategie stosowane przez nauczyciela do prezentowania treści programowych.
Integracja Biblijnego Światopoglądu
Dynamiczny proces rozwijania jednolitego, przeżywanego w życiu codziennym, skoncentrowanego na Bogu spojrzenia na świat. W klasie ma to wpływ na to, jak treść programu nauczania łączy się z prawdą objawioną nam przez Boga w Biblii, jest przez nią przekształcana i / lub odróżnia się od niej.
Kluczowe wartości
Zestaw wartości, które członkowie społeczności szkolnej uważają za ważne i zgodnie z którymi żyją. Zasady te kierują szkołą w wypełnianiu jej misji i wizji.
Misja
Jasne i inspirujące stwierdzenie dotyczące celów szkoły oraz genezy jej powstania.
Myślenie krytyczne
Proces rozpatrywania różnych perspektyw na dany temat, analizowania odpowiednich dowodów i formułowania wniosków.
Norma (Standard)
Praktyki w zakresie jakości.
Ocena
Strategie stosowane do określenia zakresu, w jakim cele zostały osiągnięte. Obejmują zarówno strategie używane do uzyskiwania informacji zwrotnej, jak i te, które mierzą końcowe osiągnięcia.
Oczekiwane wyniki uczniów
Rezultaty w formie wiedzy, wiary, zrozumienia i preferencji uczniów, zarówno w obszarach związanych ze szkołą, jak i tych pozaakademickich. Więcej informacji znajduje się w Załączniku 3.
Partnerstwo strategiczne
Współpraca z innymi chrześcijańskimi szkołami i organizacjami w celu wzajemnego rozwoju i wsparcia.
Personel szkolny
Każda osoba, która jest w szkole za coś odpowiedzialna.
Plan strategicznego rozwoju
Dokument, w którym nakreślono poważne, możliwe do osiągnięcia cele, na których aktualnie koncentruje się szkoła; strategie, które mają zostać wdrożone, aby osiągnąć te cele; osoby odpowiedzialne oraz ramy czasowe, w których oczekuje się ich osiągnięcia.
Planowanie strategiczne
Stały, oparty na współpracy proces gromadzenia i analizy danych, planowania i wyznaczania celów, wdrażania i ewaluacji, mający na celu skuteczną realizację misji i wizji szkoły.
Podstawy wiary
Jasny opis doktrynalnej pozycji szkoły, w tym jej przynależności wyznaniowej (w stosownych przypadkach).
Program instruktażowy
Zaplanowane działania, zaprojektowane przez nauczycieli, w których uczniowie uczestniczą z zamiarem osiągnięcia oczekiwanych przez ucznia wyników.
Przywództwo służebne
Przywództwo służebne opiera się na idei, że przywódcy służą większemu dobru, a nie sobie. Przywództwo służebne ma na celu osiągnięcie założeń z Wizji poprzez rozwijanie innych i zapewnianie silnego wsparcia dla tego wzrostu - bez zdobywania kontroli. Najlepszym przykładem jest postawa i ziemska służba Jezusa.
Relacje oparte na Biblii
Decyzja, by pozwolić prawdzie i miłości kierować interakcjami, uznając, że każdy człowiek jest upadłym nosicielem obrazu Boga. Ceniona jest pokora, godność, zaufanie i pojednanie.
Rozumowanie wyższego rzędu
Procesy myślowe, które wykraczają poza syntezę i ewaluację pomysłów (np. Taksonomia Blooma). Procesy te obejmują rozważenie różnych perspektyw na dany temat, badanie istotnych dowodów i formułowanie wniosków.
Rozwój duchowy
Prowadzony przez Ducha Św. proces pogłębiania relacji z Bogiem i rozwijania Chrstusowego charakteru. Zobacz Załącznik 4, aby uzyskać informacje na temat oceny formacji duchowej.
Rubryka
Narzędzie używane w procesie samooceny do określenia stopnia zgodności z każdym wskaźnikiem. Rubryki opracowane przez ACSI Europe zawierają opisy fazy formowania, rozwoju, dojrzewania i rozkwitu.
Społeczność szkolna
Wszystkie osoby lub grupy, które są bezpośrednio lub pośrednio zainteresowane lub zaangażowane w realizację misji i wizji szkoły. Obejmuje to między innymi: zarząd, nauczycieli, personel pomocniczy, uczniów, rodziców, kościoły, darczyńców.
Strategiczne cele rozwojowe
Cele wyznaczane w ramach procesu planowania strategicznego, które szkoła zobowiązuje się osiągnąć w określonym czasie. Cele te są znaczące, osiągalne, jasne i zgodne z misją i wizją szkoły.
Służba
Działania podejmowane przez uczniów i pracowników, które koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb innych - w środowisku szkolnym lub poza nim.
Tożsamość chrześcijańska
Atrybuty szkoły, które odróżniają ją od szkół niechrześijańskich. Może to obejmować między innymi: integrację biblijnego światopoglądu w różnych obszarach tematycznych, wyraźne nauczanie treści biblijnych, praktykę modlitwy i uwielbienia, nauczanie i modelowanie Chrystusowego charakteru i relacji.
Treść biblijna
Nauczanie Biblii, łącznie z całościową narracją, zasadami i zastosowaniami.
Treści programów nauczania
Konkretna wiedza i umiejętności, których uczniowie mają się uczyć. Są one odgórnie ustalane przez państwo, ale niektóre szkoły mogą mieć pewną elastyczność w zakresie dodawania, usuwania lub zastępowania określonych treści.
Wizja
Opis idealnej przyszłości szkoły, zgodny z jej chrześcijańskimi fundamentami i tożsamością.
Wkład
Wkład w podejmowanie decyzji.
Wrażliwość na innych
Wzajemny szacunek i troska okazywane innym, niezależnie od różnic osobistych, kulturowych, wyznaniowych lub innych.
Wskaźnik
Opisy przykładowych praktyk, procesów i procedur, które są obecne w wysoce skutecznych programach edukacyjnych.
Współpraca
Proces promujący otwartą komunikację, dzielenie się zasobami i wiedzą oraz budowanie konsensusu.
Wychowanie
Dążenie do wychowania ucznia do roli biblijnego mężczyzny lub biblijnej kobiety. Obejmuje nauczanie, ale także pełną miłości opiekę i przewodnictwo.
Zarząd
Osoby, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w szkole.
Zasady i procedury sporządzone na piśmie
Pełną definicję i opis zawiera Załącznik 2.
Zdrowe rozwiązywanie konfliktów
Zachowania oparte na zasadach biblijnych, które umożliwiają ludziom zajęcie się kwestiami spornymi w sposób pozwalający zachować zaufanie i przynoszący pozytywne rozwiązania.

Załącznik 1: Chrześcijańska filozofia nauczania

Nauczanie nie jest działaniem neutralnym, ale opiera się na założeniach dotyczących świata i miejsca człowieka w tym świecie. Jasno napisany dokument przedstawiający chrześcijańską filozofię edukacji zapewnia ramy, w ramach których nauczyciele mogą kształtować własne podejście do treści programowych. Wspiera proces integracji biblijnego światopoglądu we wszystkich obszarach tematycznych oraz rozwój misji i wizji szkoły.

Dokument opisuje zdanie szkoły na temat:
 • Celów (żałożeń) chrześcijańskiej edukacji oraz różnicy pomiędzy chrześcijańskim a szerszym (świeckim) środowiskiem edukacyjnym.
 • Natury dziecka/ucznia
 • Roli nauczyciela chrześcijańskiego w klasie i w życiu uczniów.
 • Procesu uczenia się, treści programowych i oceniania.
 • Komplementarnych ról szkoły, rodziny i kościoła w duchowym wychowaniu dziecka/ucznia.

Załącznik 2: Zasady

Sugeruje się, aby szkoła opracowała zasady dotyczące przynajmniej następujących kwestii:
 • Zarząd / zarządzanie i procedury administracyjne.
 • Zarządzanie finansami
 • Kierownictwo operacyjne
 • Zarządzanie obiektami
 • Procedury zatrudnienia (w tym procedury składania skarg)
 • Ochrona i bezpieczeństwo dzieci (w tym środki służące unikaniu i zgłaszaniu molestowania i dręczenia)
 • Zarządzanie klasą oraz filozofia i procedury dyscyplinarne
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Ochrona prywatności i danych osobowych

Załącznik 3: Oczekiwane wyniki uczniów

Oczekiwane wyniki uczniów (OWU) są czasami określane jako „Portret absolwenta”, ponieważ wymieniają najważniejsze umiejętności, postawy i nawyki, które szkoła pragnie wykształcić w uczniach poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych (programowych i pozalekcyjnych). Stanowią suplement do innych dokumentów fundacynych szkoły poprzez przedstawienie obrazu idealnego absolwenta.

Opracowanie formalnego zestawienia Oczekiwanych Wyników Ucznia (OWU) jest efektywne, jeśli:
 • Lista OWU jest opracowywana przy udziale szerokiego kręgu członków społeczności szkolnej, tak aby społeczność miała poczucie współodpowiedzialności za opisane wyniki.
 • Lista podzielona jest na od 4 do 6 kategorii. Każda kategoria ma zrozumiałą, łatwą do zapamiętania etykietę i zawiera podpunkty wymienione poniżej. Etykiety kategorii są bardzo szerokie, ale podpunkty pozwalają na konkretyzacje pomysłów.
 • OWU są widoczne w szkole (fizycznie i wirtualnie) i regularnie omawiane ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej. Użyte etykiety stają się wspólnym językiem w całej szkole, co promuje ich zrozumienie i aktywną implementację.
 • OWU są zintegrowane z codziennym życiem klasy, nie są jedynie elementem nabożnych przemówień. Nauczyciele regularnie rozważają, w jaki sposób treści edukacyjne i metody, których używają, mogą przyczynić się do rozwoju uczniów w kierunku OWU, odpowiednio przygotowują i prowadzą lekcje.
 • Postępy uczniów w kierunku OWU są regularnie oceniane, a ocena jest wykorzystywana do ulepszania programów, polityk i praktyk w zgodzie z misją i wizją szkoły. Jest to związane z ideą oceny formacji duchowej (patrz Załącznik 4).

Załącznik 4: Ocena formacji duchowej

Ocena formacji duchowej to wrażliwy temat.

 • Formacja duchowa jest działaniem Ducha Świętego w życiu wierzącego. To, co robi Bóg, jest często niewidoczne i ostatecznie znajduje się pod Jego kontrolą. Dlatego szkoła chrześcijańska musi być ostrożna przy ocenie formacji duchowej uczniów.
  Jednakże...
 • Szkoły chrześcijańskie cenią formację duchową. Dokumenty, w których opisana jest misja, wizja i podstawowe wartości często podkreślają pragnienie, aby uczniowie podczas pobytu w szkole wzrastali jako uczniowie Chrystusa. Na ten cel przeznacza się niebagatelne środki. Dlatego ocena formacji duchowej jest kwestią integralności i zarządzania szkołą chrześcijańską.

Należy mieć te prawdy na uwadze przy jakimkolwiek procesie, który jest używany do oceny formacji duchowej, tak aby żadna z nich nie była promowana kosztem drugiej. Ponieważ szkoła określa własne, unikalne podejście do oceny formacji duchowej, kilka zasad może pomóc w utrzymaniu tej zwiększonej uwagi.

 • Skoncentruj się na rzeczach, za które szkoła jest odpowiedzialna - to znaczy na programach i praktykach, które szkoła stosuje, aby promować formację duchową. Należy zapytać „Czy te programy i praktyki mają pożądany przez nas wpływ na uczniów?” , a nie pytać „Czy ci uczniowie reagują w oczekiwany przez nas sposób?” lub dokonywać osądów na temat życia duchowego poszczególnych uczniów.
 • Chociaż dzieło Boga w sercu wierzącego jest niewidoczne, często ujawnia się poprzez powtarzające się wzorce zachowań. Zadawaj pytania o to, co mogą mówić o duchowym klimacie szkoły konsekwentnie obserwowane wzorce zachowań uczniów oraz co może wpływać na ten klimat.
 • Staraj się uzyskać odpowiedzi na te pytania od różnych członków społeczności szkolnej. Dbaj o różnorodne formy odpowiedzi (jakościowe i ilościowe), aby przeciwdziałać martwym punktom i zniekształceniom poznawczym. Szczególnie ważne jest słuchanie głosu samych uczniów.
 • Bądź niezwykle pokorny w ocenie formacji duchowej. Uznaj, że w każdym wyciągniętym wniosku zawiera się pewien stopień subiektywizmu.
 • Uczyń ocenę formacji duchowej procesem ciągłym, aby można było empirycznie sprawdzić wnioski. Wpływ wszelkich zmian w programach lub praktykach dokonanych w wyniku jednego cyklu oceny jest oceniany w następnym cyklu.